KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.  Veri Sorumlusu

Hatay Maps (Hüseyin UYSAL) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni hazırlanmıştır.


Veri sorumlusu https://www.hataymaps.com adres/rehber sayfalarının sahibi Hatay Maps (Hüseyin UYSAL) 'dır.


2.  Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Kişisel verileriniz, tanıtım rehber hizmetlerimizin devam edebilmesi, hizmetlerimizin talep edilmesi, verilerin zenginleştirilerek temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile internet sitelerimizin işlerlik kazanması iş geliştirme gibi meşru menfaatlerimiz, firmamızın ve firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, alenileştirdiğiniz verilerle adres bilgilerinizin tanıtılması, yasal zorunluluk hallerinde yetkili resmi kurumlara bilgi verilmesi nedeniyle işlenmektedir.


3.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yönetimi ve Saklanması


Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle: paylaşıma açık alenileştirdiğiniz bilgilerden, internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, hesabım sayfası başta olmak üzere internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Tarafımızca, temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.


Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


4.  Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir.


c)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


ç)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


d)  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.


e)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


f)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


5.  Kişisel Verilerinizin Hangi Durumlarda Paylaşılabileceği


Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak ve açıkça rıza gösterilmedikçe yurt dışı hariç olmak üzere;


a.  Hatay Maps (Hüseyin UYSAL) olarak https://www.hataymaps.com ve yetkilendireceğimiz tarafımızın internet siteleri,


b.  Mevzuat ve meşru amaçlar kapsamında diğer firma rehber uygulamaları,


c.  Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,


d.  Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler,


e.  Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


6. Haklarınız


Herkes 6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak aşağıda sayılı haklara sahiptir.


a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e)  7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi internet sitelerimizdeki düzenleme oluştur sayfasından tarafımıza iletebilir, ayrıca Hatay mail adresine yazılı olarak da iletebilirsiniz.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.